خرید

 • ثبت اطلاعات بارنامه
 • ثبت خرید همزمان به چندین انبار در یک فاکتور
 • تعیین قیمت فروش هر کالا هنگام ثبت خرید
 • تعدیل قیمت‌های خرید و فروش
 • ثبت سریال گارانتی کالاهای موجود در فاکتور
 • چاپ بارکد کالاهای بدون بارکد در فاکتور
 • تعریف فروشنده و کالای جدید در هنگام ثبت فاکتور
 • مشاهده قیمت‌های خرید قبلی کالا از فروشنده هنگام ثبت اطلاعات خرید
 • تعیین مدت تسویه برای هر فاکتور

فروش

 • فروش همزمان از چندین انبار در یک فاکتور
 • قابلیت استفاده از بارکد
 • اختصاص سه نوع قیمت فروش برای هر کالا
 • تعیین درصد افزایش یا کاهش قیمت برای هر کالا
 • تغییر قیمت کالاها به صورت گروهی
 • چاپ فاکتور طبق ماده 19 مالیات بر ارزش افزوده
 • مشاهده فروش‌های قبلی یک کالا به یک مشتری هنگام ثبت فاکتور
 • ثبت چندین فاکتور فروش به صورت همزمان
 • ثبت تخفیف به صورت درصدی و کلی
 • تعیین میزان اعتبار مانده حساب برای مشتریان
 • تعیین میزان اعتبار اسنادی (شامل مجموع مبلغ مانده حساب و چک‌های پاس نشده) برای مشتریان
 • تعریف و ثبت فروش خدمات
 • کنترل فروش کالا با موجودی صفر و کمتر (امکان تنظیم به صورت خاص برای هرکاربر شامل مجاز، غیرمجاز یا فقط به صورت اخطار)
 • ثبت اطلاعات بارنامه
 • ثبت اطلاعات بازاریاب
 • تعیین درصد سهم بازاریاب برای هر کالا به صورت خاص
 • تعیین درصد سهم بازاریاب برای هر بازاریاب
 • محاسبه پورسانت برای چند بازاریاب در یک فاکتور براساس سهم بازاریابی هرکالا و هر بازاریاب
 • محاسبه سود یا زیان مربوط به هر فاکتور
 • محاسبه سود یا زیان ناخالص فروش بر اساس روش میانگین و روش FIFO
 • محاسبه سود یا زیان فروش مربوط به هر بازاریاب
 • محاسبه سود یا زیان فروش مربوط به هر مشتری
 • محاسبه سود یا زیان فروش مربوط به هر کالا
 • محاسبه سود یا زیان فروش مربوط به هر گروه کالا
 • محاسبه سود یا زیان فروش مربوط به هر انبار
 • محاسبه سود یا زیان فروش مربوط به هر کاربر
 • گزارش گیری به صورت ترکیبی بر اساس نوع کالا، گروه کالا (انبار و حساب شامل تمام سطوح حساب)
 • تعیین مدت تسویه برای هر فاکتور
 • چاپ حواله انبار همراه با فاکتور
 • ثبت پیش فاکتور
 • فراخوانی (کپی کردن) حواله انبار، پیش فاکتور، فاکتور خرید و یک فاکتور فروش دیگر در فاکتور جدید
 • جستجو بر اساس کد فنی، بارکد، کد کالا، گروه کالا و نام کالا
 • تعریف نام مشتری و نام کالا در هنگام ثبت فاکتور
 • ثبت اطلاعات تکمیلی برای مشتری و گزارش‌گیری از آن
 • چاپ مانده حساب مشتری در فاکتور
 • فروش کالا براساس واحدهای اصلی و فرعی
 • ثبت برگشت از فروش برای هر مشتری و کالا
 • ثبت سریال گارانتی کالا در فاکتور
 • ثبت توضیحات برای هر سطر کالا
 • ثبت توضیحات زیر فاکتور
 • ثبت تایید تحویل مشتری کنترل قیمت فروش کالا
 • تعیین حد مجاز تخفیف برای کاربران در فاکتور (به صورت ریالی و درصدی)
 • محاسبه طول و عرض و تعداد در فاکتور
 • محاسبه پارسنگ (مقدار ناخالص)