تغییرات سریع و عظیم دو دهه اخیر در تکنولوژی و بخصوص افزایش نقـش فنـاوری اطلاعات و نظام‌های کامپیوتری در اداره سازمان‌ها، نحوه مدیریت و رهبری سازمان‌ها را دگرگون کرده است. اداره سازمان‌ها به روش‌های قدیم و ساختارهایی کـه ریشـه آنهـا بـه ابتدای قرن بیستم برمی‌گردد، امروزه تقریباً غیرممکن است. سازمان‌ها بایـد خـود را بـرای همگامی با نظام‌های جدید اطلاعاتی آماده سازند. تجارت الکترونیکی، نظام‌های یکپارچـه اطلاعاتی، مدیریت زنجیره تأمین‌کنندگان کالا و خدمات برای سازمان‌ها، مـدیریت ارتبـاط با مشتریان و غیره همه دارای یک فصل مشترک مدیریتی هستند. پایه موفقیت تمـامی ایـن نظام‌ها بر دیدگاه فرایندی استوار است.

اهمیت فرآیندها:

  • کاهش هزینه‌ها
  • افزایش رضایت مشتری
  • حذف فعالیت‌های غیرضروری
  • بهبود سازمان
  • لینک با برنامه اتوماسیون اداری