تعریف مشخصات مشتریان

تعریف بانک ها

تعریف انبار

تعریف گروه کالا

تعریف مشخصات کالا

ثبت موجودی اولیه انبار

امکانات

کدینگ حساب و حساب های تفضیلی

تعریف فاکتورخرید

ثبت فاکتور فروش

ثبت چک

کاردکس کالا