محاسبه سود و زیان به چه صورت انجام میشود؟

نوشته‌شده بر نوامبر 16, 2015 · نوشته‌شده در

از منو گزارشات حسابداری گزینه محاسبه سود و زیان را انتخاب کنید بر اساس۴ آیتم طبقه خرید ، فروش ، درآمد ، هزینه و ۲ تفضیلی موجودی ابتدای دوره و پایان دوره کلید محاسبه را بزنید. مبنای محاسبه را با توجه به سلیقه و روش حسابداری خودتان انتخاب کنید و تاریخ مورد نظر را وارد نماید.