روش انتقال موجودی به سال مالی بعد چگونه است؟

نوشته‌شده بر نوامبر 16, 2015 · نوشته‌شده در

از منوی انبار گزینه مشاهده انبار را انتخاب کرده سپس از گزینه ایجاد پرونده صادره فایل مورد نظر را در مسیر انتخابی با نام موجودی انبار ذخیره میکنیم سپس در دوره مالی جدید ، از منوی انبار گزینه ثبت موجودی اولیه انبار را انتخاب نموده سپس از گزینه صادره وارده ,دریافت موجودی را انتخاب و فایل مورد نظر را فراخوانی میکنیم.